VAD ÄR SCIENTOLOGYS ETIKSYSTEM?

Etiksystemet i Scientology bygger helt och hållet på förnuft. 

L. Ron Hubbard definierade etik som ”förnuft och övervägandet av optimal överlevnad”. Han har också framhållit: Han har också framhållit: ”Ohederligt handlande är emot överlevnaden. Ohederligt handlande är emot överlevnaden. Allt som förgör individer eller grupper eller som hindrar människosläktets framtid är oförnuftigt eller ont.” 

Etik kan ytterligare definieras som ”de åtgärder en person vidtar, beträffande sig själv, för att uppnå optimal överlevnad för sig själv och andra, på alla dynamiker”. Det är något personligt. När man är etisk är det något man gör av eget val.

Scientologys etiksystem inbegriper en teknologi som kallas tillståndsformlerna. L. Ron Hubbard upptäckte att det fanns olika tillstånd i tillvaron och att det finns exakta formler som hör samman med dessa tillstånd. En person kan fastställa i vilket tillstånd varje område i hans liv befinner sig och tillämpa en formel för att omedelbart förbättra detta tillstånd. Trots sin enkelhet är sådana åtgärder mycket kraftfulla och har satt miljontals människor i stånd att förbättra sina liv på sätt som de aldrig trott var möjligt. 

En annan del av Scientologys etiksystem är vad som kallas en confessional, eller bikt. Människan har länge postulerat ett sätt hon kunde använda för att komma på rätt väg. För så länge sedan som 500 år f.Kr. insåg religioner att bikten befriar en människa andligen från syndens börda. I Scientology har man funnit att en confessional (som är ett slags auditering) hjälper den som har brutit mot sina egna och sin grupps moralregler att avbörda sig, och att åter känna sig väl till mods och bli en medlem som bidrar till gruppen.

L. Ron Hubbard har skrivit: 

”En människa som inte själv är ärlig kan inte vara fri – hon sitter i sin egen fälla. När hon inte kan avslöja sina egna gärningar, är hon en fånge; hon måste hålla sig undan från sina medmänniskor och är slav under sitt eget samvete.” 

Detta är bara två av de hjälpmedel som ingår i den omfattande etikteknologi som finns i Scientology.